Thursday, October 29, 2009

Apa itu PENTAKSIRAN?

Shahrir Abu Bakar                                                                                                  Sektor Penilaian dan Peperiksaan, JPN Kedah

Dalam Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan dan dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang mempunyai komponen komponen seperti PEKA, PAFA ULBS dan PLBS , istilah ‘PENTAKSIRAN’ adalah kerap disebut,  apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh istiilah tersebut?

Dalam kamus New Oxford Dictionary,(English-English-Malay)taksir bermaksud assess, dan definisi assessnya;

  • to judge or form an opinion about something
  • to guess or decide the amount or value of something

Sementara dalam Kamus Dewan, edisi keempat, antara makksud taksir ialah; 

  • mengira atau menghitung banyaknya sesuatu
  • menyangka,menelah,menagak,mengira
  • memberi penghargaan, menghargai, menilai
  • mengkaji , meneliti

Dalam artikel ‘Penilaian vs pentaksiran’ oleh Dr Jamil Adimin , beliau memetik definisi David Payne dalam bukunya Applied Educational Assessment Edisi Kedua tahun 2003 yang mendefinisikan bahawa pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat, menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat. Daripada pengertian pentaksiran di atas, beliau menyarankan:

    Pentaksiran = Pengukuran + Penilaian

Pengukuran ialah proses mendapatkan maklumat dengan cara mengukur menggunakan instrumen sebelum ukuran itu dapat dinilai atau diinterpretasikan. Proses pengukuran berakhir dengan maklumat berbentuk kuantitatif seperti markah mentah, peratus markah mentah, persentil (peratusan kedudukan seseorang berbanding kedudukan orang lain), agregat dan pangkat atau band. Ukuran di atas boleh didapati sama ada dengan menggunakan instrumen atau pun tidak.  ( Dipetik dari artikel yang sama )

No comments:

Post a Comment