Thursday, October 22, 2009

Pelaksanaan Rintis SPPK di Sekolah

PROGRAM RINTIS
SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (SPPK)

TUJUAN PROJEK RINTIS

 1. Mendapat maklumat tentang keperluan, kesesuaian dan kebolehlaksanaan dari segi
 2. Sistem
 3. Personel
 4. Latihan
 5. Prasarana

Sekolah Rintis

 1. 50 buah sekolah pada tahun 2008
 2. 500 buah sekolah pada tahun 2009

TUJUAN RINTIS

 1. Memperkenalkan konsep SPPK bagi mewujudkan kesedaran kepada guru dan pentadbir sekolah.
 2. Mendapatkan penerimaan guru dan sekolah tentang perlunya SPPK dilaksanakan dalan sistem pendidikan.
 3. Mengkaji kebolehlaksanaan SPPK dalam sistem persekolahan semasa
 4. Mendapatkan maklumat tentang tahap kesediaan sekolah dari segi personel, infrastruktur, murid dan ibu bapa.

PERKARA YANG DIKAJI DALAM RINTIS

 1. Kesediaan (pengetahuan, kefahaman dan sikap) dan kepakaran guru, pentadbir dan kakitangan sekolah, PPD dan JPN bagi melaksanakan SPPK
 2. Kesesuaian dan kebolehlaksanaan SPPK dalam sistem persekolahan
 3. Kesesuaian dan kebolehlaksanaan kaedah menyimpan rekod dan melaporkan pencapaian murid
 4. Kesesuaian kelengkapan infrastruktur fizikal dan ICT
 5. Keperluan personel dan kesesuaian struktur organisasi
 6. Keberkesanan bahan pentaksiran yang digunakan
 7. Keperluan dan keberkesanan latihan
 8. Keberkesanan treatment, remedial, maklumbalas dalam pertumbuhan pembelajaran murid

Maklumat tersebut diperoleh dari INSTRUMEN RINTIS berikut

 1. Instrumen Kajian Rintis – Bahan 007
 2. Instrumen Kajian Kesesuaian Wajaran Pentaksiran Di Peringkat Sekolah dan Beban Tugas Guru dalam Pelaksanaan SPPK – 005

PELAKSANAAN RINTIS

A. PENTAKSIRAN SEKOLAH

1. Membina Standard Prestasi peringkat sekolah bagi konteks/mata pelajaran/unit pembelajaran yang diajar

2. Membina tugasan/instrumen untuk perkara yang hendak ditaksir (PADI)
i. Profil ( PROFIL)
ii. Achievement ( PENCAPAIAN)
iii. Development (PERKEMBANGAN)
iv. Involvement (PENGLIBATAN)

3. Mentadbir Instrumen semasa Pengajaran dan Pembelajaran

4. Menskor respons murid

5. Melapor SECARA deskriptif /kualitatif mengikut PASSaK
i. Potensi (P)
ii. Akademik (A)
iii. Sosial (S)
iv. Sahsiah (Sa)
v. Kebudayaan (K)

6. Menggunakan Portfolio untuk merekod hasil kerja murid

B. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

i. INVENTORI PERSONALITI

PERINGKAT : TAHUN SATU

AKTIVITI : KOMUNIKASI / HUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN

INSTRUMEN : PEMERHATIAN

Bina Instrumen:

1. Sediakan satu set instrumen pemerhatian yang lengkap untuk mengetahui tahap dan kebolehan komunikasi atau perhubungan dengan orang lain bagi murid Tahun Satu.

2. Pilih bentuk komunikasi yang sesuai (Perbualan, Lakonan, Sesi soal jawab)

3. Tentukan konteks (Keluarga, Makanan, Permainan)

4. Sediakan senarai semak

5. Sediakan penskoran

6. Panduan Tadbir

7. Tadbirkan Instrumen

8. Sediakan pelaporan

9. Beri maklumbalas

ii. APTITUD KHUSUS

PERINGKAT : PRA SEKOLAH

AKTIVITI : MINAT

INSTRUMEN : SENARAI SEMAK

Bina Instrumen:

1. Sediakan satu set instrumen senarai semak yang lengkap untuk mengetahui minat murid dalam bidang-bidang tertentu bagi murid prasekolah

2. Sediakan senarai semak (Sama ada bentuk penulisan, grafik atau media lain)

3. Sediakan panduan untuk menentukan minat murid

4. Sediakan kaedah penskoran

Panduan Tadbir

1. Tadbirkan Instrumen

2. Sediakan pelaporan

3. Beri maklumbalas

iii. INVENTORI PERSONALITI

PERINGKAT : TAHUN SATU

AKTIVITI : KERJA KUMPULAN

INSTRUMEN : PEMERHATIAN

Bina Instrumen:

1. Sediakan satu set instrumen pemerhatian yang lengkap untuk mengetahui tahap dan kebolehan murid Tahun Satu dalam kerja kumpulan.

2. Pilih aktiviti kerja kumpulan yang sesuai (Jig-saw Puzzle, Gotong-royong)

3. Tentukan konteks (Rakan sebaya, Permainan)

4. Sediakan senarai semak

5. Sediakan penskoran

Panduan Tadbir

1. Tadbirkan Instrumen

2. Sediakan pelaporan

3. Beri maklumbalas

C. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI (PAJ)

BAHAN-BAHAN YANG DISEDIAKAN:

1. Instrumen Pendidikan Jasmani Prasekolah

2. Instrumen Pendidikan Jasmani Tahun 1

3. Instrumen Pendidikan Kesihatan Tahun 1

4. Contoh Borang Pentaksiran PAJ untuk penskoran

5. Rakaman Aktiviti PAJ yang menunjukkan:

Contoh aktiviti yang perlu ditaksir

Contoh kaedah pentaksiran

ARAHAN TUGASAN BENGKEL:

1. Fasilitator akan memainkan rakaman video untuk 10 minit.

2. Para peserta diminta melihat video dan mengenal pasti aktiviti yang sepadan dengan instrumen yang disediakan.

3. (Nota: Video ini adalah mewakili aktiviti sebenar yang akan dilakukan oleh guru PAJ di sekolah.)

4. Para peserta diminta memberikan komen tentang tahap penguasaan murid di dalam pelaksanaan aktiviti tersebut.

5. Para peserta diminta merekod (1 ) dalam Borang Pentaksiran PAJ.

6. Para peserta diminta menyediakan maklum balas dan sumbang saran hasil perbengkelan untuk pembentangan selama 10 minit.

LAPORAN RINTIS – GURU

Untuk mendapatkan maklumat tentang kekuatan, kelemahan dan masalah berhubung pentaksiran sekolah dari segi:

1. Bentuk pentaksiran

2. Penghasilan instrumen pentaksiran

3. Pengendalian pentaksiran

4. Perekodan maklumat

5. Analisis

6. Kaedah pelaporan

7. Penggunaan hasil pentaksiran

LAWATAN PEMANTAUAN

i. Untuk mendapatkan maklumat tentang kekuatan, kelemahan dan masalah berhubung pentaksiran sekolah dari segi:

1. Bentuk pentaksiran

2. Penghasilan instrumen pentaksiran

3. Pengendalian pentaksiran

4. Perekodan maklumat

5. Analisis

6. Pelaporan

7. Penggunaan hasil pentaksiran

ii. Untuk mendapatkan maklumat tentang pelaksanaan pentaksiran sekolah dari segi:

1. Personel

2. Infrastruktur

3. Murid

4. Guru

5. Ibu bapa pentaksiran

DAPATAN YANG DIHASRATKAN DARI PEMANTAUAN

1. Adakah pentaksiran yang dijalankan di sekolah masih terlalu berfokus kepada pencapaian akademik?

2. Adakah format, bentuk dan instrumen pentaksiran sekolah masih mirip peperiksaan berpusat?

3. Adakah sekolah benar-benar melaksanakan Pentaksiran Sekolah, Psikometrik dan PAJ seperti dihasratkan?

4. Adakah masalah sampingan timbul daripada pelaksanaan SPPK?

5. Adakah guru dan ibubapa menerima atau menolak SPPK dari segi:

· Konsep

· Kaedah Pelaksanaan

· Jadual Pelaksanaan

· Wajaran Peratusan PBS dan PBP

6. Bagaimana guru dan sekolah boleh dibantu untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan SPPK?

INSTRUMEN PEMANTAUAN

1. Senarai semak

2. Soal selidik

3. Temu bual terbuka dan berstruktur

4. Pemerhatian langsung

LAPORAN PEMANTAUAN

1. Laporan kualitatif dikumpul dan dirumus mengikut pasukan, zon dan pusat.

2. Laporan kuantitatif dikumpul dan dianalisis di peringkat pusat.

3. Laporan menyeluruh disediakan oleh pusat (JNS dan LPM)

No comments:

Post a Comment